39. Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és
Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny


E versenyt a Szép Erdész Kollégium Alapítvány, a Földművelésügyi Minisztérium, a Győri Pedagógiai Oktatási Központ, Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzata, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara – Mosonmagyaróvár, a TermészetBúvár folyóirat, a Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium gondozásában, valamint az Élet és Tudomány Szerkesztősége médiapartnerségével hirdetjük meg.

A verseny célja:
Harminckilenc  évvel  ezelőtt  a  Győr-Moson-Sopron  megyei  kezdeményezők  körültekintő
bölcsességgel döntöttek, amikor A biológiai tárgyú tehetségkutató tanulmányi versenyt Kitaibel Pál nevében hirdették meg. A mostoha körülmények között dolgozó polihisztor természetkutató a Kárpát-medence természeti értékeit, sokirányú kultúráját tárta fel, sikeresen igyekezett annak megismertetését, megbecsülését európai rangra emelni. Kiemelkedő érdeme, hogy a tanulók és tanárok közös tevékenységét – az önálló megfigyelés igényével – széleskörű kapcsolatokra, folyamatos olvasásra, tájékozódásra építi, a szomszédos országok magyar anyanyelvű középiskolásainak bekapcsolásával.

A tanulók 4 kategóriában versenyeznek:
I.         kategória: gimnázium 9. évfolyam
II.        kategória: gimnázium 10. évfolyam
III.      kategória: szakképző iskola (szakközépiskola, szakiskola) 9. évfolyam
IV.      kategória: szakközépiskola (szakközépiskola, szakiskola) 10. évfolyam

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
Amennyiben a tanuló nyelvi előkészítősként nem indult a versenyben, akkor 11. évfolyamos
tanulóként is indulhat. Egy tanuló legfeljebb két alkalommal (korcsoportban) vehet részt a
versenyen. A versenyen való részvétel kizáró oka az eltérő iskola és korcsoportba tartozás.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Az  iskolai,  a  megyei  (fővárosi,  külföldi)  selejtezők  és  a  szóbeli  döntő  kérdéseit,  a
TermészetBúvár valamint az Élet és Tudomány lapoknak, a tanév során megjelenő biológiai, egészségügyi, környezet-, és természetvédelmi tárgyú közleményeiből kell összeállítani. Mindkét lap folyamatosan megjelöli a versenyen számításba jövő cikkeket, amelyek listája a verseny honlapján is olvasható. Valamennyi forduló kérdései között szerepelhetnek a verseny névadójának - Kitaibel Pál - tevékenységére; a szóbeli döntőben pedig a természeti folyamatokra, értékekre, a természetvédelemre (kiemelten hazánk védett területei és fajok) vonatkozó kérdések.
A mosonmagyaróvári országos döntőbe jutó tanulók a kidolgozott megoldásokról, megfigyeléseikről - maximális 5 perces időtartamú - kiselőadásban számolnak be. Az előadás értékelési szempontjai: témaválasztás, tartalom - egyéni munka, teljesség, szerkesztő és kifejezőkészség, szemléltetés. A szemléltetés megvalósítható természetes minta, prezentáció (Microsoft Office és Open Office*.ppt, *.pptx, prezi /az utóbbi esetben csak a lejátszó szoftvert a tanuló biztosítja/ formájában. A döntőben minden tanulónak meg kell oldania fajismereti - diaképes feladatot (38 faj), valamint egy tesztkérdésekből álló feladatlapot a versenyre kijelölt ismeretanyag meghatározott részéből. A fajismereti feladatok megoldását segítő teljes lista a Szervezőbizottság, illetve a TermészetBúvár honlapján található. A helyezések végső sorrendje a szóbeli döntőben 8-8 gimnáziumi és 5-5 szakközépiskolai tanuló között dől el. A versenybizottság  e  tanévben  is  meghirdeti  a  kiselőadást  bemutató  poszterek  versenyét, jutalmazva a legjobbakat, ez azonban független a verseny pontozásától.

A versenyfeladatok és a versenykiírás a verseny honlapján  http://www.kitaibelverseny.hu
A kiselőadásokra való felkészüléshez a szaktanárokon kívül a környezet-, és a természetvédelem munkatársai, valamint különböző intézmények (pl. múzeumok, állat- és növénykertek, kutatóintézetek) szakemberei is adhatnak segítséget. Jól hasznosíthatók a meghirdető lapok korábbi írásai, a környezet-, és természetvédelem alapfogalmait és országos állapotát bemutató szakkönyvek.

Nevezési díj: az iskolai és a megyei/fővárosi fordulón nincs

A verseny ütemezése, fordulói:

Első forduló (iskolai):
A tanulók a versenyre 2015. november 06-ig jelentkezhetnek iskolájukban a biológia tantárgyat
tanító szaktanáruknál vagy az igazgatónál. Az iskolai selejtezőt a szaktanár kérdéssor alapján kell lebonyolítani. Az iskolai fordulóig a jelentkezőknek vázlatot kell bemutatniuk a szaktanáruknak, az alábbi két feladatkör egyikében tervezett vizsgálódásukról:
·    Lakóhelyem, iskolám vagy annak közelében lévő terület természetvédelmi értékeinek bemutatása
·    Lakóhelyem, iskolám, vagy annak közelében lévő terület környezetvédelmi gondjai, megoldási lehetőségei.
Az iskolai fordulót 2016. január 18-22. között az iskola által kitűzött időpontban kell megtartani.
Az iskolai fordulóról a megyei/fővárosi fordulóra az érintett megyei/fővárosi versenyfelelősnek
kell beküldeni azt a névsort, amely a tanulók nevét, kategóriáját és a felkészítő tanáraik nevét tartalmazza 2016. február 5-ig. A megyei/fővárosi fordulóra nincsen nevezési korlát. A felterjesztés az iskola szaktanára és/vagy szakmai munkaközösségének döntése alapján történik.

Második forduló (megyei/fővárosi):
A  versenyfelelősök  a  megyei/fővárosi  fordulóba  benevezett  kategória/tanuló  létszámot
megküldik a verseny kiírójának e-mail info@kitaibelverseny.hu címére 2016. február 12-ig.
A megyei (fővárosi, külföldi) fordulót, központilag készített és eljuttatott feladatsor alapján kell lebonyolítani, a megyei/fővárosi pedagógiai intézet, vagy az általa megbízott szervező által kijelölt helyszínen, az OKTV szabályai szerint. A megyei/fővárosi versenyfelelősök e-mailen kapják meg 2016. március 4-ig a megyei forduló feladatlapját és a javítókulcsot a kiírótól.
A megyei/fővárosi forduló időpontja 2016. március 9. 14-16 óra.
Az  országos  döntőre  a  megyei/fővárosi  forduló  eredményei  alapján  a  megyei/fővárosi
pedagógiai intézetek versenyfelelősei (vagy a szomszédos országokban a versenyfelelősök) terjesztik fel a továbbjutókat 2016. március 16-ig (iskola neve, postai és e-mail címe, tanuló és felkészítő  tanár  neve)  a  kiíró  központi  e-mail  címére   info@kitaibelverseny.hu  Számuk megyénként és évfolyamonként a gimnáziumokból 2-2 (Budapestről 5-5) szakközépiskolákból megyénként és évfolyamonként 1-1 (Budapestről (2-2) fő. Az iskolatípusok és évfolyamok keretei nem cserélhetők.

Harmadik forduló (országos, nemzetközi):
Az országos versenyfelelős 2016. március 27-ig küldi ki e-mailon az országos fordulóhoz a
versenyzőknek és tanáraiknak a regisztrációs űrlapot, melynek visszaküldési határideje 2016. április 8. A sikeres regisztrációt követően az országos versenyfelelős visszajelzést küld és egyben megküldi a mosonmagyaróvári országos döntő részletes programját.

Az országos forduló időpontja 2016. április 22-24. Helyszíne Mosonmagyaróvár, Nyugat-
magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara.
A tanulók valamint a kísérő tanárok utazási, szállás- és étkezési költségeit az iskolák fenntartói
fedezik.

A versennyel kapcsolatos kérdéseikkel: a versenyszervezőkhöz fordulhatnak:
Levélcím: Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium 9401 Sopron, Pf.: 26.
Telefon: +36/99/506-470

E-mail:

·    Hoczek László  info@kitaibelverseny.hu;       

·   dr. Pinke Gyula pinkegy@mtk.nyme.hu;

·   dr. Zsédely Eszter (zsedelye@mtk.nyme.hu).